Leveringsvoorwaarden

Aan onze abonnementen en aan het gebruik van de website is onderstaande gebruikersovereenkomst gekoppeld.

1. Toepasselijkheid

1.1 Partijen bij deze overeenkomst zijn 10voorBiologie en de partij met wie deze abonnementsovereenkomst of daartoe gedane aanbieding wordt gesloten, zijnde een school, docent of student (afhankelijk van het type abonnement).
1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (“abonnement”), waarbij 10voorBiologie aan abonnee toegang verleent tot het abonneegedeelte van de website, www.10voorBiologie.nl en www.tienvoorBiologie.nl (“de website”). Het abonneegedeelte bestaat uit de voor niet-abonnees afgeschermde delen van de website.

2. Omvang gebruikersrecht

2.1 De abonnee verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-abonnees (“het abonneegedeelte”).
2.2 10voorBiologie verleent aan de school een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de website. Een gebruikerslicentie voor de website verleent de gebruikers van de school het recht op toegang tot het deel van de multimediale onderwijsmethode dat per internet beschikbaar wordt gesteld. Het is de abonnee niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het abonneegedeelte van de website. Onder derden wordt verstaan, andere niet-biologiedocenten en leerlinggebruikers dan degenen aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van abonnee.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het  abonnee (school, docent of student) en leerlinggebruikers niet toegestaan (enig deel van) de website en haar inhoud op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een gebruiker).
2.4 In geval van schoolabonnementen is het toegestaan om, binnen de abonnementsperiode, teksten van 10voorBiologie ofwel in digitale vorm ofwel in gedrukte vorm te distribueren of ter beschikking te stellen aan scholieren en docenten van de betreffende school of onderwijsinstelling. Het is niet toegestaan de afdrukken ter beschikking te stellen aan derden, dat wil zeggen personen die niet verbonden zijn aan de betreffende school als houder van het abonnement. In geval van docent- en studentabonnementen is het toegestaan de teksten van 10voorBiologie.nl voor persoonlijk gebruik in te zetten, ofwel in gedrukte vorm ofwel in digitale vorm. Het is niet toegestaan de afdrukken ter beschikking te stellen aan derden.
2.5 Abonnee draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
2.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, mag het gebruiksrecht nooit leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de website of enig gedeelte daarvan door de school of haar gebruikers. De school heeft de zorgplicht voor het naleven door de gebruikers van het gebruiksrecht.

3. Duur en beëindiging

3.1 Het abonnement is voor de duur van de door abonnee gekozen periode. Na afloop van de overeengekomen abonnementsduur wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij schriftelijk opgezegd vóór 30 juni. Indien niet tijdig wordt opgezegd, behoudt 10voorBiologie het recht 50% van het abonnementsgeld van het voorgaande schooljaar te factureren voor het nieuwe schooljaar.
3.2 10voorBiologie behoudt zich het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, indien de school/docent/student of gebruikers handelingen verrichten die niet onder het gebruikersrecht vallen.

4. Prijzen, facturering en betaling

4.1 De door 10voorBiologie voor de website gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de prijzen en tarieven die gelden op het moment van aanbieding en gelden voor het daarbij aangegeven jaar. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn alle prijzen en tarieven inclusief btw.
4.2 Een schoolabonnementsperiode loopt, ten behoeve van de facturatie, van 1 augustus tot 1 augustus volgend jaar.
4.3 Het te betalen abonnementsgeld voor scholen wordt bepaald aan de hand van het aantal biologieleerlingen van de betreffende school. Bij een meerjarig abonnement of verlenging van het contract wordt het aantal leerlinggebruikers elk schooljaar bijgesteld en dient het aantal leerlinggebruikers minimaal 50% van het aantal uit het voorgaande schooljaar te betreffen. Ter bepaling van het aantal leerlinggebruikers dient de abonnee aan het begin van ieder schooljaar officiële leerlingenlijsten aan te leveren. 
4.4 In geval van school- en docentabonnementen zal 10voorBiologie na het sluiten van abonnementsovereenkomst jaarlijks factureren voor het abonnementsgeld. In geval van studentabonnementen zal 10voorBiologie voorafgaand aan het sluiten van abonnementsovereenkomst en vervolgens jaarlijks het abonnementsgeld factureren. Abonnee zal de factuur voldoen binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde verzenddatum.
4.5 10voorBiologie behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren, vanaf 1 januari. Prijswijzigingen worden uiterlijk 6 maanden van tevoren bekend gemaakt op de website www.10voorBiologie.nl en/of per post of e-mail.
4.6 Bij tussentijdse btw-verhogingen van overheidszijde behoudt 10voorBiologie het recht deze door te factureren aan abonnee.
4.7 10voorBiologie behoudt zich het recht jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen. Deze geldt niet als prijswijziging.
4.8 De wettelijke rente, evenals alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door de abonnee verschuldigde, de kosten van juridische bijstand en administratiekosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de abonnee. Buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde gestaffelde tarieven.

5. Garantie

5.1 10voorBiologie verplicht zich met het aangaan van deze gebruikersovereenkomst tot het leveren van overeengekomen diensten, dat wil zeggen het online toegankelijk maken van lesmethode, gedurende de overeengekomen abonnementstermijn.
5.2 10voorBiologie streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. 10voorBiologie garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud aan webserver of site-programmatuur, het verhelpen van storingen of uit calamiteiten.
5.3 10voorBiologie en het auteursteam betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en actueel houden van het tekst- en beeldmateriaal op de website. Niettemin aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.
5.4 Deze website bevat links naar websites van derden. 10voorBiologie is niet aansprakelijk voor de inhoud van of voor de privacybescherming op deze websites.
5.5 10voorBiologie houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. 10voorBiologie verwerkt de door de abonnee bij het aangaan van het (proef-) abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast wordt het mailadres van de abonnee opgenomen in de lijst van ontvangers van de periodieke nieuwsbrief, die op te zeggen is. 10voorBiologie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

6. Overige bepalingen

6.1. Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. 10voorBiologie is evenwel te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden, zoals deze op de website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de abonnee via de website en/of per post of e-mail.
6.2. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen 10voorBiologie en de abonnee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van 10voorBiologie.